Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

Notícies

Oberta inscripció prèvia als ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial

El Departament d'Economia i Hisenda ha obert el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19 (tercera convocatòria). 

RESUM

La Generalitat de Catalunya va obrir una primera inscripció per als ajuts finançats pel Govern d’Espanya mitjançant el Reial decret llei 5/2021, per mitjà de l’Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny, destinada a determinats sectors, el termini de la qual ja va finalitzar. Posteriorment, es va obrir una 2a Convocatòria, que es va convocar amb l’ ORDRE ECO/153/2021, de 16 de juliol, que ampliava els sectors destinataris.

S’ha obert també una tercera convocatòria que incorpora les modificacions publicades al Reial Decret 17/2021:

  • Ampliant l'àmbit temporal dels deutes subvencionables en quatre mesos, des del 31 de maig fins al 30 de setembre.
  • Considerant també com a deutes subvencionables els costos fixos incorreguts tant si estan pagats com no pagats, incloses les pèrdues comptables, sempre que aquests s’hagin generat entre l'1 de març de 2020 i el 30 de setembre de 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

BENEFICIARIS

Poden ser beneficiaris d’aquest ajut treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i empreses no financeres per al suport a la solvència i reducció de l'endeutament del sector privat de qualsevol sector d'activitat econòmica d'acord amb la Classificació nacional d'activitats econòmiques prevista al Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, pel qual s'aprova la Classificació nacional d'activitats econòmiques 2009 (CNAE-2009), excepte els sectors d'activitat de la secció K, activitats financeres i d'assegurances i secció U, activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials.

La presentació del formulari d'inscripció prèvia és condició necessària per poder percebre l'ajut extraordinari, sempre que es compleixin els requisits que es fixin per a la concessió, tant en les bases reguladores com en les convocatòries.

Les persones i empreses que es van presentar en alguna de les dues convocatòries anteriors (en el marc de l'Ordre ECO/127/2021 i de l'ORDRE ECO/153/2021) i complien els requisits poden realitzar aquesta nova inscripció prèvia, sempre que no hagin percebut l'import màxim de l'ajut i el deute que declaren sigui complementari al ja declarat a la inscripció prèvia anterior.

REQUISITS

Els que s’estableixen a l’article 4 de la ORDRE ECO/209/2021, de 9 de novembre

QUANTIA

El pressupost per a la convocatòria d'ajuts corresponent a les sol·licituds d'aquest tràmit d'inscripció prèvia resultarà del fons sobrants de les anteriors convocatòries, que es repartirà fins que s'exhaureixi el pressupost disponible i, si aquest no és suficient per a totes les sol·licituds, es repartirà de forma proporcional entre les diferents sol·licituds presentades en aquesta inscripció prèvia.

Les quanties dels ajuts concedits per a la primera convocatòria per persona destinatària són les que s'estableixen a continuació:

a) Fins a un màxim de 3.000,00 euros quan es tracti d'empresaris i empresàries o professionals que apliquen el règim d'estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques.

b) Per als empresaris i empresàries, els professionals i les empreses amb un volum d'operacions anual declarat o comprovat per l'Administració, d'acord amb el que estableix la base 3.1.a) anterior, que hagi experimentat un descens de més del 30 % l'any 2020 respecte de l'any 2019, l'ajut màxim que es concedirà és:

  • El 40 % del descens del volum d'operacions de l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi aquest 30 %, en el cas d'empresaris i empresàries o professionals que apliquin el règim d'estimació directa en l'impost sobre la renda de les persones físiques, així com les entitats i els establiments permanents que tinguin un màxim de 10 treballadors o treballadores.
  • El 20 % de l'import del descens del volum d'operacions de l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi aquest 30 %, en el cas d'entitats i empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de 10 treballadors o treballadores.

SOL·LICITUD

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades al Canal Empresa.

El termini d’inscripció per a aquesta nova convocatòria és de les 9.00 hores del dia 12 de novembre de 2021 fins al dia 19 de novembre de 2021 a les 14.00 hores.

BASES 

ORDRE ECO/209/2021, de 9 de novembre

INFOGRAFIA