&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Notícies

Mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació econòmica d'empreses cooperatives

El Departament d'Empresa i Treball publica la segona línia de subvencions de mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica Covid-19 per a empreses cooperatives. 

Són projectes singulars els dirigits a fomentar el manteniment i/o el creixement de l'activitat econòmica, la competitivitat de l'economia i a dinamitzar l'ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials o empreses, noves línies de negoci, nous mercats, que aprofitin oportunitats estratègiques del mateix sector d'activitat o del territori, i que permetin reactivar l'economia social. La singularitat dels projectes ve donada pel que estableixin obligatòriament la combinació de dues o més actuacions (plantejades com un itinerari). Les propostes de participació han de presentar un enfocament basat en resultats. La generació d'activitat econòmica és un requisit indispensable de qualsevol dels projectes singulars.

REQUISITS

Poden ser entitats beneficiàries d'aquests ajuts les empreses cooperatives que tinguin experiència en l'àmbit del projecte i en demostrin la capacitat. El període d'execució de les accions objecte de subvenció s'inicia l'1 de gener de 2021 i finalitza el 30 de juny de 2022. Les actuacions s'han d'iniciar obligatòriament durant l'any 2021.

a) Projectes singulars de reactivació econòmica (eix A): han de tenir una facturació conjunta superior als 500.000 euros anuals, segons els darrers comptes anuals dipositats.

b) Projectes singulars de reactivació econòmica integrals (eix B): han de tenir una facturació conjunta superior als 2.000.000 d'euros anuals, segons els darrers comptes anuals dipositats.

Respecte a ambdós eixos anteriors, es consideren projectes singulars de reactivació econòmica els nous projectes singulars d'intercooperació i/o fusió per al manteniment i el creixement de l'activitat econòmica i de llocs de treball. La intercooperació l'han de promoure, com a mínim, dues empreses cooperatives que puguin fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica.

c) Projectes singulars d'alt impacte estratègic de l'economia social (eix C): els nous projectes singulars de creixement o d'intercooperació i/o fusió que demostrin una rellevància estratègica de dimensionament i posicionament en el mercat de l'economia social, així com els projectes orientats a la transició energètica. L'han de promoure, com a mínim, dues empreses cooperatives que puguin fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del projecte i, si escau, les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació conjunta superior als 20.000.000 d'euros anuals, segons els darrers comptes anuals dipositats.

d) Projectes singulars de cooperativisme de plataforma i/o distribució logística (eix D): els nous projectes que promoguin el consum cooperatiu en forma de plataforma tecnològica i/o que tinguin incidència en el posicionament de l'economia social com a model logístic de consum i distribució que abasti tot el territori català.

La intercooperació l'han de promoure almenys dues empreses cooperatives, una de les quals ha de ser, com a mínim, de consum. El nombre mínim de socis consumidors que ha de tenir aquesta intercooperació és de 5.000.

En el cas de projectes de distribució logística, les cooperatives integrants han de disposar, almenys, de 14 espais de distribució repartits i, com a mínim, un en cadascuna de les vegueries catalanes (d'acord amb la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, modificada per la Llei 2/2017, del 15 de febrer). D'aquests 14 espais, com a mínim deu han de ser aportats per cooperatives sota qualsevol títol (propietat, lloguer, etc.) o bé per mitjà d'aliances amb el sector públic.

QUANTIA

La quantia màxima de la subvenció per a cadascun dels eixos d'aquesta línia és la següent:

  • Eix A: 60.000 euros, i pot cobrir fins al 100% del cost total del projecte.
  • Eix B: 180.000 euros, i pot cobrir fins al 100% del cost total del projecte.
  • Eix C: 400.000 euros, i pot cobrir fins al 75% del cost total del projecte.
  • Eix D: 1.000.000 d'euros, i pot cobrir fins al 65% del cost total del projecte.

L'import de la subvenció correspon a la totalitat o a una part del projecte, d'acord amb el compliment dels requisits i l'assoliment dels objectius d'aquest. Veure l’apartat 9 les despeses subvencionables.

SOL·LICITUD

Des de les 9 hores del 12 de juliol fins a les 15:00 hores de l'11 d'agost de 2021.

 

BASES: DOGC 8454