&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Notícies

Prestació extraordinària de cessament d'activitat per a autònoms/es a partir 1 de febrer de 2021

Prestació extraordinària de cessament d'activitat a partir de l’1 de febrer de 2021, per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l'activitat a conseqüència de resolució de l'autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19.

Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació.

Requisits: a) Estar afiliats i en alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, abans de l'1 de gener de 2021. b) Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització.   El dret a la prestació naixerà des de l'endemà a l'adopció de la mesura de tancament d'activitat adoptada

El treballador autònom quedarà exonerat de l'obligació de cotitzar fins al 31 de maig e 2021, però s’entendrà a tots els efectes com a cotitzat.

La durada de la prestació serà com a màxim fins al 31 de maig de 2021.

Prestació extraordinària de cessament d'activitat per a aquells treballadors autònoms que no poden sol·licitar la prestació ordinària de cessament d'activitat que s’ha explicat abans o la prestació de cessament d'activitat per no està cotitzant per aquesta contingència al seu rebut d’autònom.

Requisits:  a) Estar donat d'alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms com treballador per compte propi des d'abans de l'1 d'abril de 2020.  b) No tenir rendiments nets computables fiscalment procedents de l'activitat per compte propi en el primer semestre de 2021 superiors a 6.650 euros. c) Acreditar en el primer semestre del 2021 uns ingressos computables fiscalment de l'activitat per compte propi inferiors als haguts en el primer trimestre de 2020.

La quantia de la prestació serà del 50 per cent de la base mínima de cotització.

Aquesta prestació extraordinària per cessament d'activitat podrà començar a cobrar-se amb efectes d'1 de febrer de 2021 i tindrà una durada màxima de quatre mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers vint-i-un dies naturals de febrer.  

Durant el temps que romangui l'activitat suspesa es mantindrà l'alta en el règim especial corresponent quedant el treballador autònom exonerat de l'obligació de cotitzar fins al 31 de maig de 2021, però s’entendrà a tots els efectes com a cotitzat.

Dret a la prestació de cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi.

A partir de l'1 de febrer de 2021, els treballadors autònoms podran sol·licitar la prestació per cessament d'activitat si cotitzant per aquesta contingència al seu rebut de l’autònom.

Requisits: a) Estar donat d’alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions.  b) Han de tenir cobert el període mínim de cotització d’un any a la contingència de cessament d’activitat i trobar-se amb la situació legal de cessament d’activitat. c) L'accés a la prestació exigirà acreditar en el primer semestre de 2021 una reducció dels ingressos computables fiscalment de l'activitat per compte propi de més del 50% dels haguts en el segon semestre de 2019;  així com no haver obtingut durant el semestre indicat de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros.

La durada d’aquesta prestació podrà percebre's com a màxim fins al 31 de maig de 2021.

La mútua col·laboradora abonarà al treballador juntament amb la prestació per cessament en l’activitat, l’import de les cotitzacions per contingències comunes que li hagués correspost ingressar de trobar-se el treballador autònom sense desenvolupar activitat alguna.

La prestació de cessament d'activitat podrà ser compatible amb el treball per compte d'altri,  en aquest supòsit:

a) Els ingressos nets computables fiscalment procedents del treball per compte propi i els ingressos procedents del treball per compte d'altri no podrà superar 2,2 vegades el salari mínim interprofessional.  Els ingressos procedents del treball per compte d'altri no superaran 1,25 vegades l'import del salari mínim interprofessional.

b) La quantia de la prestació serà el 50% de la base de cotització mínima.

Prestació extraordinària de cessament d'activitat per als treballadors de temporada.

E s consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms l'únic treball dels quals al llarg dels anys 2018 i 2019 s'hagués desenvolupat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms durant un mínim de quatre mesos i un màxim de sis en cadascun dels anys.

Requisits:  a) Haver estat d'alta i cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms com a treballador per compte propi durant un mínim de quatre mesos i un màxim de sis mesos de cadascun dels anys 2018 i 2019, sempre que aquest marc temporal abasti un mínim de dos mesos en la primera meitat de l'any. b) No haver estat en alta o assimilat a l'alta com a treballador per compte d'altri en el règim de Seguretat Social corresponent més de 60 dies durant el primer semestre de l'any 2021. c) No obtenir durant la primera meitat de l'any 2021 uns ingressos nets computables fiscalment que superin els 6.650 euros. d) Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social

La quantia de la prestació serà del 70 per cent de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat realitzada.

Podrà començar a cobrar-se amb efectes d'1 de febrer de 2021 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers vint-i-un  dies naturals de febrer.

Durant la percepció de la prestació no existirà obligació de cotitzar, romanent el treballador en situació d'alta o assimilada a l'alta en el règim de Seguretat Social corresponent.

Els treballadors autònoms que a 31 de gener de 2021 vinguessin percebent la prestació extraordinària de cessament d'activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l'activitat, a conseqüència de resolució de l'autoritat competent, com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19 podran continuar percebent-la amb els mateixos requisits i condicions com a màxim fins al 31 de maig de 2021.