Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

Notícies

Acord per prorrogar els ERTO fins al 31 de maig a causa de força major per la COVID-19

El nou Reial Decret llei permet la pròrroga de tots els ERTO basats en una causa de força major relacionada amb la COVID-19, fins al 31 de maig de 2021. També es podran seguir aplicant els ERTO tant d’impediment com de limitació vigents fins la data. Les empreses que s’acullin a les ajudes hauran de mantenir la seva plantilla un nou període de 6 mesos de durada.

PRÒRROGA DELS ERTO FINS 31 DE MAIG

Reial Decret Llei 2/2021 de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-1130. Aquest nou Reial decret llei permet la pròrroga de tots els ERTO basats en una causa de força major relacionada amb la COVID-19, fins al 31 de maig de 2021. També es podran seguir aplicant els ERTO tant d’impediment com de limitació vigents fins la data.

NOUS ERTO

Aquelles empreses que es vegin afectades per restriccions que impedeixin o limitin la seva activitat podran sol·licitar a l’autoritat laboral un ERTO de limitacions o impediment en idèntics termes de tramitació i requisits que existia en la normativa anterior.

SIMPLIFICACIO DE TRÀMITS

Els ERTO Covid basats en causes econòmiques, tècniques, Organitzatives i de Producció (ETOP) es podran seguir beneficiant tant de la simplificació de tràmits com de la possibilitat de tramitar una pròrroga, simplement presentant davant l’autoritat laboral un acord en aquest sentit amb la representació unitària o sindical.

Les empreses que siguin titulars d’un ERTO per impediment o limitació, autoritzat abans o durant la vigència d’aquesta norma, tant sols ho hauran de comunicar a l’autoritat laboral Tampoc caldrà que remetin una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions al SEPE.

MANTENIMENT DE L'OCUPACIÓ

Es manté el compromís de manteniment de l’ocupació, les empreses que s’acullin a les ajudes hauran de mantenir la seva plantilla un nou període de 6 mesos de durada.

EXONERACIONS DE QUOTES DE LA SEGURETAT SOCIAL APLICABLES

Les tipologies de ERTO amb exoneracions fins el 31 de maig de 2021 inclouen:

  • Sectors ultraprotegits: Aquests sectors (veure’ls a l’annex al Decret llei) i la seva cadena de valor, tindran unes exoneracions del 75% al 85% segons numero de treballadors.
  • ERTO d’impediment: Per a les empreses que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat com a conseqüència de les restriccions administratives per lluitar contra la pandèmia. Aquestes empreses tindran exoneracions del 90% al 100% de l’aportacio empresarial segons numero de treballadors.
  • ERTO de limitacions: Per a les empreses que vegin limitat el desenvolupament de la seva activitat com a conseqüència de mesures adoptades per autoritats. Les exoneracions seran del 70% al 100% en un escalat per mesos i segons numero de treballadors.