&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Formes jurídiques i tràmits

Una de les qüestions sobre les quals haurem de reflexionar abans de crear la nostra empresa serà la forma jurídica que volem adoptar. L'elecció de la forma jurídica pot afectar qüestions com la responsabilitat social, el sector d’activitat, el nombre de socis, la fiscalitat de l’empresa, etc. Per tal d’escollir la forma jurídica més adient, a continuació trobaràs un resum de les principals formes jurídiques.

PRINCIPALS FORMES JURÍDIQUES

1.  Empresari/ària Individual (EI)

És una persona física que exerceix una activitat econòmica de manera regular i individual en nom propi. Les dades fiscals de l'empresari individual són el nom i cognoms del titular del negoci i el mateix NIF, si bé podrà actuar amb un nom comercial diferent, sempre quan no estigui registrat. L'empresari/ària individual respon amb el propi patrimoni present i futur dels deutes que pugui generar l'empresa.

L’empresari/a individual també està obligat a efectuar la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i de l'IVA en els casos de serveis i productes subjectes a l'impost (la formació i les assegurances estan exempts).

Si voleu saber més informació sobre les particularitats d’aquesta forma jurídica, podeu consultar el document adjunt.

2.  Societat Civil Privada (SCP)

És una societat (sense personalitat pròpia) constituïda per dues o més persones que s'obliguen a posar en comú diners, béns o indústria, amb ànim de repartir-se els resultats. La denominació de la societat civil privada no està regulada, per tant s'entén que és lliure, acompanyant-se sempre de "societat civil privada" o bé "SCP".

El nombre de socis mínim per a la seva constitució són dues persones. Segons la seva aportació, els socis poden ser: socis capitalistes, si aporten béns o diners o socis treballadors, si també aporten treball.

3.  Societats Cooperatives (SCCL)

Són societats que, amb plena autonomia i sota els principis de la lliure adhesió i de baixa voluntària, amb una estructura i gestió democràtica, associen persones naturals o jurídiques que tenen interessos o necessitats socioeconòmiques comunes, que es proposen millorar la situació econòmica i social dels seus components, desenvolupant una activitat empresarial de base col·lectiva.

Els socis han de respondre dels deutes socials d'una manera limitada a les aportacions al capital social subscrites. El capital social és constituït per les aportacions obligatòries i voluntàries dels socis. La cooperativa es constitueix amb un capital social mínim de 3.000 €, que ha d'ésser íntegrament subscrit i desemborsat.

Si voleu saber més informació sobre les particularitats d’aquesta forma jurídica, podeu consultar el document adjunt.

4.  Societat Limitada (SL)

És una societat capitalista de caràcter mercantil amb personalitat jurídica, on el capital social està dividit en participacions, integrades per les aportacions dels socis i valorades econòmicament.

No hi ha un nombre de socis mínim i els socis tenen la responsabilitat limitada al capital aportat, no responen personalment respecte dels deutes de la societat, la qual respon amb tot el seu patrimoni empresarial. El capital social mínim per constituir una SL és de 3.000 €.

Si voleu saber més informació sobre les particularitats d’aquesta forma jurídica, podeu consultar el document adjunt.

5.  Societat Anònima (SA)

És una societat capitalista de caràcter mercantil, amb personalitat jurídica pròpia i independent dels socis, les aportacions dels qual es converteixen en el capital social, que està dividit en accions.

No hi ha un nombre de socis mínim per constituir-se en societat anònima, per tant una sola persona pot constituir una societat anònima. L’inconvenient de la SA és que el capital social mínim és força més elevat (60.000 €).

6.  Societat Laboral (SLL o SAL)

És una societat anònima o de responsabilitat limitada en què la majoria del capital social és propietat dels treballadors, que presten els seus serveis retribuïts de forma personal i directa, i amb una relació laboral per temps indefinit (contractació laboral indefinida).

Les societats laborals han de tenir com a mínim tres socis (cada soci no pot tenir més d'1/3 del capital social) i com a mínim dos d'ells han de ser treballadors (la majoria del capital social ha d'estar en mans dels socis treballadors).

Si estàs pensant en crear la teva empresa i no saps quina forma jurídica és la més adequada pel teu cas contacta amb nosaltres a sbdempresa@ajsabadell.cat i  demana un assessorament personalitzat.