&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Notícies

Els negocis tancats per la COVID-19 pagaran la meitat del lloguer

La Generalitat mitjançant el DECRET LLEI 34/2020, ha publicat els detalls de la mesura sobre la  possibilitat de forçar la modificació contractual dels arrendaments de locals.

Els arrendataris de locals comercials tancats o amb l’ús limitat per les mesures contra la COVID-19 podran renegociar el preu dels lloguers. El Consell Executiu ha aprovat un decret llei que faculta els titulars dels negocis per iniciar una negociació amb els propietaris dels immobles per establir, de mutu acord, una rebaixa de l’import de la mensualitat. És a dir, si, com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, l'autoritat competent decreta mesures de suspensió de l'activitat o de restricció de l'aprofitament material de béns immobles arrendats per a la realització d'activitats industrials i comercials, la part arrendatària podrà requerir de la part arrendadora, per burofax o d'una altra manera fefaent, una modificació raonable i equitativa de les condicions del contracte.

Què succeeix si no hi ha acord entre les dues parts?

En el cas que les parts no arribin a un acord per mitjà de negociació o mediació en el termini d'un mes a comptar del requeriment previst anteriorment, s'apliquen les regles següents:

  • En cas de suspensió del desenvolupament de l'activitat, la renda i altres quantitats degudes per la part arrendatària s'han de reduir en un cinquanta per cent respecte de les vigents mentre duri la mesura de suspensió.
  • En cas de restricció parcial de l'aprofitament material del l'immoble, la renda i altres quantitats degudes per la part arrendatària s'han de reduir, mentre durin les mesures de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d'aprofitament de l'immoble, mesurada objectivament per la reducció d'aforament o d'horaris o per altres limitacions imposades per la norma.
  • La prestació de serveis de lliurament a domicili o de recollida de productes a l'establiment no afecta l'aplicació de les reduccions previstes per les lletres a) i b).  És a dir, un restaurant que pugui només oferir aquests serveis, s’entendrà que tindrà dret a la reducció del 50%.
  • La part arrendatària pot exigir a la part arrendadora que imputi total o parcialment a l'obligació de pagar les referides rendes i altres despeses degudes que hagin vençut, totes les quantitats que eventualment garanteixin el compliment de les seves obligacions, excloses la fiança legal obligatòria i altres garanties dipositades en l'organisme oficial competent.
  • Es podran fer servir les garanties o dipòsits (tret de la fiança legal) per pagar les rendes i la part arrendatària tindrà el termini d’1 any per a restituir-les.

La reducció en el lloguer només s’aplica a partir de la data del requeriment de modificació de les condicions contractuals fet per la part arrendatària. Aquest Decret llei entra en vigor amb data 22 d’octubre de 2020.