&

Formes jurídiques i tràmits

Una de les qüestions sobre les quals haurem de reflexionar abans de crear la nostra empresa serà la forma jurídica que volem adoptar. L'elecció de la forma jurídica pot afectar qüestions com la responsabilitat social, el sector d’activitat, el nombre de socis, la fiscalitat de l’empresa, etc. Per tal d’escollir la forma jurídica més adient, a continuació trobaràs un resum de les principals formes jurídiques.

PRINCIPALS FORMES JURÍDIQUES

 

1.  Empresari/ària Individual (EI)

És una persona física que exerceix una activitat econòmica de manera regular i individual en nom propi. Les dades fiscals de l'empresari individual són el nom i cognoms del titular del negoci i el mateix NIF, si bé podrà actuar amb un nom comercial diferent, sempre quan no estigui registrat. L'empresari/ària individual respon amb el propi patrimoni present i futur dels deutes que pugui generar l'empresa.

L’empresari/a individual també està obligat a efectuar la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i de l'IVA en els casos de serveis i productes subjectes a l'impost (la formació i les assegurances estan exempts).

Si voleu saber més informació sobre les particularitats d’aquesta forma jurídica, podeu consultar el document adjunt.

 

2.  Societat Civil Privada (SCP)

És una societat (sense personalitat pròpia) constituïda per dues o més persones que s'obliguen a posar en comú diners, béns o indústria, amb ànim de repartir-se els resultats. La denominació de la societat civil privada no està regulada, per tant s'entén que és lliure, acompanyant-se sempre de "societat civil privada" o bé "SCP".

El nombre de socis mínim per a la seva constitució són dues persones. Segons la seva aportació, els socis poden ser: socis capitalistes, si aporten béns o diners o socis treballadors, si també aporten treball.

3.  Societats Cooperatives (SCCL)

Són societats que, amb plena autonomia i sota els principis de la lliure adhesió i de baixa voluntària, amb una estructura i gestió democràtica, associen persones naturals o jurídiques que tenen interessos o necessitats socioeconòmiques comunes, que es proposen millorar la situació econòmica i social dels seus components, desenvolupant una activitat empresarial de base col·lectiva.

Els socis han de respondre dels deutes socials d'una manera limitada a les aportacions al capital social subscrites. El capital social és constituït per les aportacions obligatòries i voluntàries dels socis. La cooperativa es constitueix amb un capital social mínim de 3.000 €, que ha d'ésser íntegrament subscrit i desemborsat.

Si voleu saber més informació sobre les particularitats d’aquesta forma jurídica, podeu consultar la guia de ARACOOP fent clic en el document adjunt.

 

4.  Societat Limitada (SL)

És una societat capitalista de caràcter mercantil amb personalitat jurídica, on el capital social està dividit en participacions, integrades per les aportacions dels socis i valorades econòmicament.

No hi ha un nombre de socis mínim i els socis tenen la responsabilitat limitada al capital aportat, no responen personalment respecte dels deutes de la societat, la qual respon amb tot el seu patrimoni empresarial. El capital social mínim per constituir una SL és de 3.000 €.

Si voleu saber més informació sobre les particularitats d’aquesta forma jurídica, podeu consultar el document adjunt.

 

5.  Societat Anònima (SA)

És una societat capitalista de caràcter mercantil, amb personalitat jurídica pròpia i independent dels socis, les aportacions dels qual es converteixen en el capital social, que està dividit en accions.

No hi ha un nombre de socis mínim per constituir-se en societat anònima, per tant una sola persona pot constituir una societat anònima. L’inconvenient de la SA és que el capital social mínim és força més elevat (60.000 €).

6.  Societat Laboral (SLL o SAL)

És una societat anònima o de responsabilitat limitada en què la majoria del capital social és propietat dels treballadors, que presten els seus serveis retribuïts de forma personal i directa, i amb una relació laboral per temps indefinit (contractació laboral indefinida).

Les societats laborals han de tenir com a mínim tres socis (cada soci no pot tenir més d'1/3 del capital social) i com a mínim dos d'ells han de ser treballadors (la majoria del capital social ha d'estar en mans dels socis treballadors).

 

Si estàs pensant en crear la teva empresa i no saps quina forma jurídica és la més adequada pel teu cas contacta amb nosaltres a sbdempresa@ajsabadell.cat i  demana un assessorament personalitzat.

 

L'Oficina d'Atenció a l'Empresa i l'autònom/a

L'Oficina d'Atenció a l'Empresa i l'Autònom (OAEA) neix l'any a 2009 a Sabadell per donar suport al teixit empresarial del territori i cobrir les necessitats tant de persones emprenedores, com de pimes, o d’empreses de major dimensió ja consolidades en el territori, que tenen necessitats diferents de les que pot tenir una empresa de nova creació.

L’Oficina pretén facilitar i millorar l’assessorament empresarial en aspectes laborals, fiscals, jurídics, comptables, accés a subvencions, expansió del negoci, introducció de la innovació en la gestió o processos de l’empresa i d'altres aspectes de desenvolupament de l'activitat. Així mateix s’assessorarà i facilitarà l’accés a eines per a la internacionalització i s’agilitaran els tràmits per les llicències i permisos per al desenvolupament de l’activitat, establint ponts de diàlegs amb altres entitats  o administracions.

Els mecanismes per articular aquesta oficina passa per la coordinació entre l’Ajuntament de Sabadell, Banc Sabadell, Caixa Sabadell, Cambra de Comerç de Sabadell, CIESC, PIMEC, sindicats CCOO, UGT i USOC.

L’Oficina ubicada físicament al Vapor Llonch parteix del Pacte per a la Millora de l’Ocupació i la Competitivitat validat pel Consell de Ciutat. Amb L’Oficina es reforça i complementa el suport al teixit empresarial del territori que ja està en funcionament per part de l’administració i entitats. En els darrers 5 anys hem assessorat 4.000 persones emprenedores i hem visitat 300 empreses. En els últims 3 anys 40 empreses s'han allotjat en els nostres espais municipals per a empreses.

Entitats i organismes col·laboradors

SOC, ACC10, DIBA, Catalunya Empren, Cambra Comerç, JCI, PRUAB, LEITAT, ESADE CREAPOLIS, Ara COOP, ACTE, ASCA, ASCAMM, BANC, CTAC, ESDI, ISP, LA CAIXA, SECOT, XARXA ONION, ROTARY CLUB, CECOT, PIMEC, CIESC, UAB.